• SRA-Salarisonderzoek 2018 van start

  j M Y \| G:i

  SRA-Salarisonderzoek 2018 van start

  De cijfers en overige informatie uit dit onderzoek kan worden gebruikt als richtlijn of vergelijkingsmateriaal voor het eigen personeel.

  Meest betrouwbaar

  Met de gegevens van ruim 9.000 medewerkers en vennoten van Nederlandse accountants- en belastingadvieskantoren, is het SRA-Salarisonderzoek de grootste en meest betrouwbare van de branche. Het Salarisrapport dat hieruit voortvloeit, bestaat uit een medewerkers- en een separaat vennotengedeelte.

  50 verschillende functies

  Al jaren houdt SRA bij wat de gemiddelde start- en eindsalarissen zijn voor het personeel van accountantskantoren werkzaam in het mkb. Door de grote database - 100 kantoren en ruim 9.000 personeelsleden - kunnen voor ca. 50 verschillende functies cijfers worden verstrekt voor onder meer de  samenstel-, controle- en gemengde praktijk. Maar ook wordt informatie verstrekt van functies uit de fiscale praktijk , salarisadministratie, Corporate Finance en diverse interne afdelingen zoals secretariaat, ICT en Vaktechniek.

  Medewerkersgedeelte

  Het onderzoek is uitgesplitst naar kantoorgrootte en regio. In het medewerkersgedeelte staan onder meer de volgende gegevens:

  • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van bovenstaande disciplines,
  • gemiddeld betaalde salarissen, 
  • de gemiddeld leeftijden van medewerkers en
  • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren.

  Tevens worden percentages verstrekt voor de te verwachte salarisverhoging voor het daaropvolgende jaar.

  Vennoten

  Voor vennoten wordt In een apart rapport inzicht gegeven in de gemiddelde leeftijd, arbeidsbeloning, de verwachte winst en de rente beschikbaar gesteld kapitaal. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar accountancy, belastingen, juridisch en kantoorgrootte.

  Aanmelden

  SRA-kantoren kunnen zich vanaf nu aanmelden en hun gegevens aanleveren. De resultaten van het onderzoek worden omstreeks oktober 2018 aan deelnemende kantoren bekend gemaakt.

  Meer informatie en het deelnameformulier is te vinden op www.sra.nl/salarisonderzoek.

  Lees meer...
 • Nieuw: Praktijkhandreiking Bewaarplicht

  j M Y \| G:i

  Onder andere of het geoorloofd is om kassabonnen te kopiëren of in te scannen. Deze nieuwe SRA-Praktijkhandreiking geeft antwoord op deze en andere praktische vragen.

   

  Naar de praktijkhandreiking Bewaarplicht

  Lees meer...
 • Toch een datalek! Wat nu?

  j M Y \| G:i

  Toch een datalek! Wat nu?

  Privacy

  In sommige situaties dient u ook de betrokkene(n) bij het datalek te informeren. Deze verplichting is niet nieuw in de AVG en was ook al voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Wat is een datalek?

  Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) omschreven als een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

  Er is alleen sprake van een datalek als zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan én indien persoonsgegevens verloren zijn gegaan dan wel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens redelijkerwijs niet uit te sluiten is.

  Datalek snel melden

  Indien een datalek heeft plaatsgevonden, meldt u deze zonder onredelijke vertraging, maar wel uiterlijk 72 uur nadat u er kennis van heeft genomen. Indien de melding aan de AP niet binnen 72 uur plaatsvindt, moet u motiveren waardoor de vertraging is opgetreden. Een (sub)verwerker, zoals een leverancier, moet u, omdat u verantwoordelijke bent, onverwijld informeren zodra hij kennis heeft genomen van een datalek, zodat u nog de gelegenheid heeft tijdig de AP te informeren. Normaal gesproken maakt u hierover afspraken met uw verwerkers in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Het is dan ook raadzaam om met uw verwerker af te spreken dat deze uiterlijk binnen 24 uur aan u meldt, zodat u nog voldoende tijd heeft om te melden bij de AP.

  Niet melden

  Een datalek hoeft niet gemeld te worden als, zoals de AVG bepaalt, het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In andere bewoordingen houdt dit in dat het datalek geen betrekking heeft op persoonsgegevens van gevoelige aard en/of het datalek niet leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens of de kans hierop.

  Persoonsgegevens van gevoelige aard en factoren met kans op ernstige nadelige gevolgen

  Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn:

  • bijzondere persoonsgegevens zoals religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, ras, politieke opvattingen en gegevens over gezondheid
  • BSN-nummer
  • gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting
  • gegevens die onderworpen zijn aan geheimhouding/beroepsgeheim

  Factoren met (kans op) ernstige nadelige gevolgen:

  • omvangrijke verwerkingen of een keten van gegevensverwerking
  • ingrijpende beslissingen die worden genomen met de gegevens
  • kwetsbare groepen zoals kinderen en gehandicapten

  Hoe meld je een datalek?

  Organisaties die een datalek moeten melden, doen dit bij de AP via het digitale meldingsformulier op de website van de AP. U kunt met dit formulier ook een voorlopige melding doen en deze later aanvullen of intrekken.

  Welke informatie moet u verstrekken?

  De volgende informatie moet u verstrekken:

  • de aard van het datalek, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en het aantal betrokkenen
  • de naam van de persoon met wie contact kan worden opgenomen voor meer informatie
  • de (waarschijnlijke) gevolgen van het datalek
  • de maatregelen die u heeft voorgesteld en/of genomen om het datalek aan te pakken.

  Documentatieplicht

  Voor alle datalekken (ongeacht of u deze heeft gemeld) geldt dat u deze moet vastleggen in bijvoorbeeld een incidentenregister, waarbij u bovenstaande gegevens vastlegt. Daarbij is het raadzaam vast te leggen wat het meldingsnummer van het datalek is dan wel de reden waarom is besloten af te zien van melding.

  Melding aan betrokkene

  Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (ofwel ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n)), dient u de betrokkene(n) direct te informeren. De mededeling aan de betrokkene bevat een toelichting, in duidelijke en eenvoudige taal, op wat er is gebeurd, op de acties en maatregelen die zijn ondernomen, wat het betekent voor de betrokkene en het advies dat u geeft over wat betrokkene het beste kan doen.

  Let op! In de volgende situaties dient altijd gemeld te worden aan betrokkene(n): het betreft lekken van persoonsgegevens van gevoelige aard, bijvoorbeeld BSN-nummers of financiële gegevens, de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan vernietiging of aantasting of de versleuteling van de persoonsgegevens is niet adequaat of niet volledig.

  Niet melden aan betrokkene

  De mededeling aan de betrokkene(n) is niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:

  • u heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling van gegevens
  • u heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen
  • de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkene even doeltreffend wordt geïnformeerd.

  SRA-Nieuwsbank

  Dit is een gratis artikel uit de update van de AVG-Nieuwsbrief van de SRA-Nieuwsbank. Heeft u al een abonnement op de SRA-Nieuwsbank? Ga dan direct naar de update van de AVG-Nieuwsbrief en informeer uw klanten.

  Heeft u geen abonnement, maar wilt u uw klanten wel informeren met de update van de AVG-Nieuwsbrief? Neem een gratis proefabonnement op de SRA-Nieuwsbank!

  Lees meer...
 • Resultaten eerste 1-meting SRA-Cultuurscan: fikse stap voorwaarts!

  j M Y \| G:i

  Resultaten eerste 1-meting SRA-Cultuurscan: fikse stap voorwaarts!

   

  V.l.n.r.: Judith van der Hulst, Peter den Uil,
  Jan-Peter van der Moer en Theo Reuters

  Uit deze meting blijkt dat de medewerkers van het kantoor een flinke stap voorwaarts hebben gezet op meerdere vlakken die te maken hebben met een kwaliteitsgerichte gerichte cultuur. Jan-Peter van der Moer RA en Peter den Uil AA van het betreffende kantoor hebben onlangs het rapport in ontvangst genomen.

  Hoge respons

  In een mondelinge terugkoppeling van het rapport door SRA-adviseurs Judith van der Hulst en Theo Reuters, is gesproken over hoe het kantoor is omgegaan met de resultaten uit de 0-meting en de voortgang die het kantoor vervolgens heeft gemaakt. "De respons van bijna 100% geeft aan dat de medewerkers van Meester & Kuiper Accountants en Belastingadviseurs het belang van deze meting duidelijk inzien," aldus Reuters.

  Foutencultuur

  Uit de resultaten van de 1-meting blijkt dat een kwaliteitsgerichte cultuur hoog op de agenda staat bij Meester & Kuiper. Van der Hulst: "Op ethisch bewustzijn, werkdruk en op foutencultuur, een nieuw onderdeel in de Cultuurscan, scoren de medewerkers hoog. Ze vinden het belangrijk om fouten met elkaar te bespreken en om daarvan te leren. Ze geven aan doordrongen te zijn van hun bijdrage aan het maatschappelijk belang."

  Beloning is gekoppeld aan kwaliteit

  Ook op het onderdeel Beloningsstructuur heeft de organisatie een positieve sprong voorwaarts gemaakt. De medewerkers ervaren nu meer dat de beloning gekoppeld is aan kwaliteit. Ze voelen zich gewaardeerd voor hun inzet om te komen tot een goede kwaliteit. Een zeer positief resultaat dat de vennoten van het kantoor voor hun rekening mogen nemen.

  Nieuw: open vragen

  Nieuw in de 1-meting ten opzichte van de 0-meting zijn onder meer de open vragen die aan medewerkers gesteld worden. Deze vragen geven extra inzicht in de denkwijze van de medewerkers. Zo wordt gevraagd naar mogelijke verbeterpunten om te komen tot een nog hoger kwaliteitsniveau. Medewerkers hebben vanaf de werkvloer vaak goede ideeën hoe zij samen met de leiding van hun kantoor kunnen blijven werken aan de optimalisatie van hun kwaliteitsgerichte cultuur.

  De medewerkers van Meester en Kuiper gaven onder andere aan veel waarde te hechten aan het feit dat leidinggevenden makkelijk benaderbaar zijn.  En dat er voldoende tijd en aandacht is voor vaktechnisch overleg en ruimte is voor aanvullende opleidingen cursussen. Daarnaast vindt men het zeer belangrijk dat kwaliteit in de meest brede zin veelvuldig onderwerp van gesprek is binnen het kantoor.

  Beleving

  Jan-Peter van der Moer: "De Cultuurscan is een uitstekend hulpmiddel om belangrijke zaken als kwaliteit, samenwerking en ethiek binnen ons kantoor te meten en onze collega’s daarbij te betrekken. De hoge response geeft aan dat deze onderwerpen binnen ons kantoor écht leven en ons bezighouden. Wij zijn daar heel blij mee."  Ook het bestuur van SRA heeft 'aantoonbaar werken aan kwaliteit' hoog op de agenda staan. Deze 1-meting en de binnenkort te verschijnen SRA-Kwaliteitsmonitor sluiten hierbij prima aan.

  Ook een 1-meting doen?

  Wilt u ook een 1-meting doen of wilt u meer informatie over de SRA-Cultuurscan? Neem dan contact op met Judith van der Hulst of Wilma Hosang (T: 030 656 60 60; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of lees meer informatie over de Cultuurscan.

  Lees meer...
 • SRA BiZ-Kennisdag 2018: Meer vonken, minder vinken!

  j M Y \| G:i

  SRA BiZ-Kennisdag 2018: Meer vonken, minder vinken!

  Facts

  Allereerst presenteerde Menno Kooreman, manager SRA-automatisering, de feiten en mogelijkheden van de  database Branche in Zicht. SRA is positief gestemd over de ontwikkelingen. De verwachting is dat in 2018 het aantal geüploade jaarrekeningen over 2017 de 45.000 van afgelopen jaar zal overtreffen.

  Ook verschuiven de aangeleverde cijfers naar voren in het jaar. Waren de eerste 5000 jaarrekeningen over 2016 eind april binnen, dit jaar waren de eerste 5000 stuks (over 2017) al half maart ingelezen. Daarbij ziet het SRA BiZ-team dat de dekkingsgraad van de acht belangrijkste branches nog steeds stijgt.

  Er is veel mogelijk met BiZ

  Kooreman stipte vervolgens nog weer eens de advieskansen en andere mogelijkheden aan die BiZ te bieden heeft. Denk aan het gebruik van de benchmark bij de cijferbeoordeling, een overname, het maken  van prognoses en een financieringsonderbouwing. Ook bij acquisitie van nieuwe klanten zijn de cijfers goed te benutten, zoals het vergelijken van cijfers van een nieuwe klant of starter met de branchegemiddelden.

  Ook is, omdat BiZ nu een aantal jaren bestaat, een meerjarenvergelijking mogelijk. Voor accountantskantoren die het lastig vinden om zelf met BiZ aan de slag te gaan, biedt SRA diverse ondersteunende diensten. Zoals een rapportage op maat met extra detailinformatie per jaarrekeningpost en een opmaat webservice.

  Brede inzet van de cijfers

  Naast het aanleveren van de benchmark en database worden de cijfers van BiZ ook op een breder terrein ingezet. Zo wordt bij de publicatie van de rapporten, waar mogelijk, publiciteit gezocht. Al meerdere keren haalde SRA de voorpagina van het FD. Daarbij schuwt SRA het niet om financiële ontwikkelingen en trends aan te halen.

  Release BiZ Mkb-branchescan

  Op deze dag, 28 juni 2018, is ook de nieuwe release van de Mkb-branchescan voor het BiZ-prognoserapport '2019 in Zicht' vrijgegeven. Deze scan is naast een scan, ook een interessante adviestool, die geplaatst kan worden op de websites van de SRA-kantoren. Er werd dan ook direct een oproep geplaatst aan alle SRA-kantoren om deze scan op de website te plaatsen. Ondernemers die de scan invullen, ontvangen als tegenprestatie een persoonlijk rapport waarin de eigen uitkomsten worden vergeleken met de branchegemiddelden.

  Doorontwikkelen

  Het SRA BiZ-team heeft zichzelf ten doel gesteld om het BiZ-platform verder door te ontwikkelen. Ze willen de toegang tot de data toegankelijker maken en het installeren van de aftapkraan en het gebruik van de 'URA-site' verduidelijken. In het najaar wordt dan ook een workshop georganiseerd 'Van data naar klantsucces'. 

  ''Durf afscheid te nemen van een stuk kennis, je kunt niet alles bijhouden''

  Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman opende met de stevige oneliner: ''Hoe slimmer, hoe eerder dom!'' Hiermee opende hij zijn verhaal over kennis, kennismanagement en de lifecycle van vakdeskundigheid. Allereerst deed hij uit de doeken wat we verstaan onder kennis en hoe je kennis vergaart of kunt vergaren. Er kan onder meer onderscheid worden gemaakt tussen expliciete kennis, zoals de BiZ-database en impliciete kennis, waarbij wordt gedoeld op ervaring, vaardigheden en attitudes.

  Creëer de juiste workflow

  Kennismanagement wordt ingezet om een hoger rendement te halen uit kennis én om meer plezier te halen uit kennis. Daarbij dient een persoonlijke balans gezocht te worden tussen aan de ene kant te moeilijk en te makkelijk werk en aan de andere kant te weinig of te veel werk. Daarbij gelden twee regels:

  1. bij iedereen zit het optimum ergens anders en
  2. volgend jaar zit je persoonlijk optimum weer op een ander level dan daarvoor.

  Weggeman: ''Om in de juiste workflow te komen en te blijven, is een continue ontwikkeling van je takenpakket noodzakelijk. Zit je in die workflow dan genereer je de meest relevante nieuwe kennis.''

  Kenniswaardeketen

  Voor organisaties is het van belang te weten welke kennis nodig is om hun missie, visie, doelen en strategie te realiseren. Daarbij spelen twee zaken: welke kennis heb je reeds in huis en welke heb je nog nodig om die doelen te bereiken. Deze laatste kun je zelf genereren maar kun je ook verkrijgen door bijvoorbeeld samen te werken met kennispartners (co-creatie / co-makership).

  De kennis die je persoonlijk en als organisatie in huis hebt, is belangrijk om te delen. Het bezit van kennis heeft immers geen toegevoegde waarde als je het niet deelt met anderen: kennis is macht, maar delen is kracht. Dit kan onder meer door een community of practice op de zetten: een verzameling van professionals met hetzelfde specialisme maar die in verschillende organisaties werken.

  Of door je organisatie als kenniscentrum te presenteren. Weggeman stelt dat ook SRA zich als kenniscentrum kan neerzetten voor mkb-accountantskantoren: het beschikbaar stellen, verspreiden, bemiddelen, verzamelen, ontwikkelen, veredelen en programmeren van kennis.

  Lifecycle van vakdeskundigheid

  De lifecycle, halfwaarde tijd, van kennis en dus ook vaktechnische kennis wordt steeds korter. De totale informatie verdubbelt iedere twee jaar. Tevens ontwikkelt ook de klant zich, hij heeft inmiddels beschikking over kennis die hij eerst niet had. En is ook steeds beter opgeleid. ''Daardoor worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak.'' Weggeman: ''Je kunt niet alles meer bijhouden. Ik adviseer om één superspecialisme te hebben en daarnaast een of twee disciplines op basisniveau, het zogenaamde T-profiel. Neem afscheid van alle overige kennisvereiste zaken.''

  Van regels en procedures naar collectieve ambities

  In praktijk blijkt het lastig professionals en professionele teams te managen door het opleggen van regels en procedures. Belangrijk is de focus om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Organisaties en vakmensen willen leren van elkaar. ''Zorg daarom voor een cultuur waarin het delen van kennis wordt beloond, kennis geen macht is en samenwerking wordt gestimuleerd'', aldus Weggeman.

  In plaats van het bekende credo 'Plan, do, act' pleit Weggeman daarom voor 'Plan, do, trust!' Zorg voor minder bureaucratie: Meer vonken, minder vinken!

  'Pingpongbal portfolio management'

  Bij Eshuis Accountants & Adviseurs worden de cijfers van BiZ actief gebruikt, aldus Mark de Lat, partner bij dit kantoor. Het kantoor heeft in de afgelopen jaren een complete transitie doorgemaakt. ''Maar we hebben wel onze authentieke waarden behouden. Eshuis bestaat al meer dan 85 jaar en dat is uiteraard een waardevol gegeven'', aldus De Lat.

  ''Ons veranderproces naar een meer data-gedreven organisatie is er een van bloed, zweet en tranen geweest. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat kost tijd. En nog steeds zijn we bezig met het optimaliseren van processen binnen de organisatie.'' Het veranderen van de praktijk moet volgens De Lat een collectieve ambitie zijn. Je moet namelijk veranderen op grote lijnen maar ook in detail. 

  Praktische inzet van BiZ

  De cijfers van BiZ worden bij Eshuis veelal gebruikt om klanten te prikkelen en als onderbouwing bij een gesprek.  Dit kan door branchegegevens te overleggen bij de bespreking van jaarcijfers. ''Maar ook bij het werven van een nieuwe klant laat je met de BiZ-data zien dat je de kennis van een bepaalde branche in huis hebt'',  zo geeft De Lat aan. Elke maand organiseert Eshuis interne strategiesessies, waarin klanten met de collega's worden besproken en geëvalueerd: wat zien we bij deze klant, waar zitten mogelijke advieskansen? De BiZ-benchmark is hierbij een van de instrumenten om de casus te beoordelen.

  Ook organiseert Eshuis externe kennissessies, soms branche-gerelateerd. ''De ene keer sparren we met tien klanten en kunnen we de diepte in gaan. De andere keer zitten we met 65 ondernemers en  ontstaat er weer een heel andere dynamiek. Maar altijd zijn ze waardevol.''

  De Lat heeft twee adviezen voor andere kantoren die ook de ambitie hebben om meer rendement te halen uit strategische advisering: begin klein, als het ware met een pingpongbal, en zorg voor enthousiaste trekkers die in het proces geloven en verschil willen maken. ''Als organisatie blijven we voortdurend zoeken naar goed werkende pingpongballen die we naar de klant kunnen overspelen.''

  Meer informatie + foto-impressie

  Op de BiZ-website treft u een foto-impressie aan van de SRA BiZ-Kennisdag. Tevens vindt u er meer praktische informatie over BiZ, zoals hoe u ermee aan de slag kunt en tips over het gebruik van BiZ.

  Naar de BiZ-website

  Lees meer...
 • Duurzaam frituurstel? Minder belasting betalen!

  j M Y \| G:i

  Duurzaam frituurstel? Minder belasting betalen!

  MIA en EIA

  Om duurzaamheid te bevorderen bestaan twee specifieke fiscale faciliteiten: de MIA en EIA, wat staat voor milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek. Beide aftrekken verminderen de te betalen belasting als u investeert in milieu- en/of energievriendelijke apparatuur.

  Ook voor de horeca

  Ook als horecaondernemer kunt u van beide faciliteiten profiteren. Dit kunnen algemene bedrijfsmiddelen betreffen, zoals zonnepanelen of een elektrische auto, of bedrijfsmiddelen specifiek voor de horeca, zoals een gasgestookt HR-frituurtoestel dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  Wat levert het op?

  De MIA kent een drietal percentages aan extra aftrek. De milieuvriendelijkste bedrijfsmiddelen leveren 36% aan extra aftrek op. De categorie eronder levert 27% MIA op en de laagste categorie altijd nog 13,5%. De EIA kent één percentage aan extra aftrek, voor 2018 is dat 54,5%.

  Naast de KIA

  Kleinschalige investeringen tot € 314.673 per jaar leveren daarnaast ook extra aftrek op. Hoe geringer de investering, hoe hoger het percentage. Zo leveren bijvoorbeeld investeringen tot € 56.642 het maximale percentage van 28 op. De investering in eerder genoemd HR-frituurtoestel levert dan ook maximaal een extra aftrek op van 54,5% (tot een maximum investering van € 5.000) plus 28%, ofwel 82,5%!

  Voorwaarden

  Uw investeringen moeten minimaal € 2.500 bedragen om voor de EIA en MIA in aanmerking te komen. De maxima liggen op € 121 respectievelijk € 25 miljoen. Uw investeringen moeten vermeld staan op de milieulijst dan wel energielijst van 2018 (zie RVO.nl zoekterm 'milieulijst' respectievelijk 'energielijst'). Op deze lijsten vindt u ook de aanvullende voorwaarden voor de betreffende bedrijfsmiddelen en het percentage aan MIA dat voor een bepaald bedrijfsmiddel geldt.
   

  SRA-Nieuwsbank

  Dit is een gratis artikel uit de nieuwe branchenieuwsbrieven van de SRA-Nieuwsbank. Heeft u al een abonnement? Ga dan direct naar de branchenieuwsbrieven Automotive, Horeca, Transport en Medische zorg en zet ze in voor uw klanten.
   
  Heeft u geen abonnement, maar wilt u uw klanten wel adviseren met de branchenieuwsbrieven? Neem een gratis proefabonnement op de SRA-Nieuwsbank.

  Lees meer...
 • SRA Mkb-branchescan 2018: nieuwe release

  j M Y \| G:i

  SRA Mkb-branchescan 2018: nieuwe release

  Wat krijgt de ondernemer?

  De Mkb-branchescan helpt ondernemers om 'real time' inzicht te krijgen in hun positie in de branche. Het persoonlijke adviesrapport dat automatisch gegenereerd wordt bevat kansen en bedreigingen, de kritische prestatie indicatoren (kpi's) en de financiële verwachtingen per branche. De individuele resultaten worden afgezet tegen de branchegemiddelden. Ondernemers weten dus direct hoe zij ervoor staan ten opzichte van de concurrent.

  Wat krijgt het SRA-kantoor?

  Met de Mkb-branchescan laten SRA-kantoren zien dat zij thuis zijn in de onderneming en branche van hun nieuwe en bestaande klanten. Een unieke adviestool die tot meer traffic naar de website en extra klantcontact leidt.

  In het adviesrapport dat de ondernemer ontvangt, wordt voor verdere duiding en advies verwezen naar het SRA-kantoor en specifiek SRA-Branche in Zicht. De gegevens van de ondernemer blijven anoniem. De verzamelde gegevens over acht branches worden op 4 december 2018 gepubliceerd in de SRA-BiZ-uitgave '2019 in Zicht', die eveneens aan de kantoren beschikbaar wordt gesteld.

  Welke branches?

  Ondernemers in de volgende branches krijgen hun persoonlijke brancherapport: Automotive, Bouw, Detailhandel, Horeca, Industrie, Medische Zorg, Specialistische zakelijke diensten en Transport. Ondernemers in andere branches krijgen een vergelijking met het mkb-gemiddelde.

  Praktisch

  Alle mkb-ondernemers zijn van harte uitgenodigd om de Mkb-branchescan te doen via de website van een SRA-kantoor. SRA-kantoren die de Mkb-branchescan nog niet hebben, kunnen deze eenvoudig aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  SRA-kantoren die de Mkb-branchescan al wel hebben hoeven niks te doen; de wijzigingen vinden achter de schermen plaats. Wel is het advies om klanten opnieuw uit te nodigen om de scan in te vullen omdat de ontwikkelingen in vergelijking met de eerste release sterk veranderd zijn.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de Mkb-branchescan kunt u terecht op: www.sra.nl/mkb-branchescan

  Lees meer...
 • Lees het nieuwe SRA-ledenmagazine

  j M Y \| G:i

  Lees het nieuwe SRA-ledenmagazine

  In dit tweede nummer van 2018 komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Interview met Ronnie Overgoor, oprichter van 7 Ditches TV en spreker op de komende SRA Kleine Kantorendag
  • Verkenning op toezicht: Terug naar de wettelijke basis!
  • Bewustwording en focus leidt tot kwaliteitsverbetering
  • De AVG: hoe nu verder?
  • Benchmarkonderzoek: inzicht in de prestaties van uw kantoor
  • De bitcoin fiscaal bezien
  • In vier stappen naar een marketingplan op maat

  Lees het ledenmagazine de SRA adviseur

   

  Lees meer...
 • Kritische punten bij overname autobedrijf

  j M Y \| G:i

  Kritische punten bij overname autobedrijf

  Tialda Dijkstra, spreker bij de SRA-Branche-expertgroep Automotive en mede verantwoordelijk voor netwerk development bij KIA Motors Nederland, is gefascineerd door de autobusiness. ''Na mijn studie bedrijfseconomie heb ik veel rollen gehad, van administratief medewerker tot financieel controller.''

  Zes jaar geleden trad ze in dienst bij KIA Motors. Aanvankelijk als manager business management om op basis van financiële cijfers de performance bij dealers te verbeteren, maar uiteindelijk werd ze medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het dealernetwerk in bredere zin. ''Eén van de uitgangspunten daarbij is hoe een merk en een importeur denken over het dealerlandschap in de toekomst.''

  Sanering in de branche

  Volgens Dijkstra hebben kleinere partijen in de branche het steeds lastiger. Ze spreekt over de huidige (deels natuurlijke) sanering in de branche in het algemeen: ''Er worden steeds meer eisen gesteld en de verdiensten staan onder druk. Volgens branchevereniging Bovag is het rendement van autobedrijven 0,8%. Dat komt onder andere doordat veel bedrijven in dezelfde vijver vissen.''

  ''Er zijn ook veel veranderingen gaande. Niet alleen in automotive, maar ook bij mobiliteit als een breder vraagstuk. De vraag van de consument wordt anders, denk aan elektrificatie en zelfrijdende auto's. Dat gaat veel sneller dan je denkt. En bij de autobedrijven zie we steeds meer harde franchise. De partijen die geld stoppen in een merk, moeten ook de kans krijgen om geld te verdienen. Ik zie deze groep steeds selecter worden.'' 

  Netwerk en contractstructuren

  Autobedrijven zijn in te delen in drie verschillende typen:

  1. Standalone dealer, die de verkoop en onderhoud verricht voor één merk
  2. Multimerkdealers, die verkoop en onderhoud doen voor meerdere merken
  3. Een erkend reparateur, die alleen service verleent en eveneens een direct contract heeft met de importeur

  Volgens Dijkstra zijn merkgebonden dealerbedrijven cruciaal anders dan universele bedrijven. ''De contractstructuur is altijd gebaseerd op de sales van een verzorgingsgebied, niet op de service. Dat is vanwege Europese richtlijnen. Bovendien is er altijd rechtstreeks contact tussen de importeur en het dealer- of tweedelijns netwerk: subdealers die gecontracteerd zijn onder een hoofddealer. In deze opzet is er altijd sprake van een driepartijen-overeenkomst. Het komt steeds vaker voor dat een hoofddealer meerdere regio's heeft, of één contract met meerdere outlets, waarbij meerdere contracten afgesloten zijn. Overigens wordt een dealercontract niet automatisch meegenomen bij een bedrijfsovername.''

  Overname

  Voor een bedrijfsoverdracht bestaan verschillende redenen. ''Er is bijvoorbeeld geen toekomstbestendige managementstructuur. Of opvolging ontbreekt, er is sprake van een slecht rendement of zelfs een dreigend faillissement. Ook kan de strategie van de importeur veranderen, of neemt een dealer zelf het initiatief om te verkopen.'' Wanneer zowel de dealer als de importeur zijn wensen bij een overname kenbaar heeft gemaakt, kan er gezamenlijk gekeken worden naar de mogelijkheden voor verkoop of een fusie. In de praktijk ziet Dijkstra vooral activa/passiva-overnames en minder aandelentransacties.

  Verkoopdossier in zeven stappen

  Voor het opbouwen van een dossier voor verkoop gaat ze uit van een zevental stappen met daarbij een aantal kritische punten. Allereerst moet het balansdossier op orde zijn. ''Vaak zie je dat er veel op voorraad ligt, maar we komen nog steeds bedrijven tegen die niet werken met een subadministratie. De uren die besteed zijn aan het opknappen van gebruikte auto's zouden bijvoorbeeld ook op de balans geactiveerd moeten zijn, net als een controle op de voorziening btw in het kader van de margeregeling.''

  Opbrengsten en kosten

  Voor de P&L-analyse (profit & loss) is het nodig om bijvoorbeeld een margeanalyse te maken van de diverse profitcenters. ''Het gaat dan om de marge op nieuwe en gebruikte auto's, de marge op onderdelen en de marge van de werkplaats. Daarnaast kijk je naar directe afdelingskosten, de overheadkosten en structuurlasten. Bij voorkeur maak je die analyse over meer dan één jaar, zodat je een trend ziet. En benchmarken met eigen merkdealers of branche levert ook veel inzicht. Bijna ieder merk levert deze gegevens wel aan zijn dealers.''

  Dijkstra ziet dat goodwill niet of nauwelijks betaald wordt. En als het wel betaald wordt, is het voor het overnemen van het klantenbestand van het rijdend wagenpark. ''Maar wanneer het rendement laag is of er weinig potentie in het bedrijf zit, is er over het algemeen weinig interesse om over te nemen.''

  KPI's opstellen

  Bij het opstellen van KPI's voor de sales van het rayon gaat het bijvoorbeeld om de rayongrootte, de concurrentie in het gebied, de pump in/pump out en rijafstanden tussen locaties. De meeste importeurs hebben speciale abonnementen bij bedrijven die dit soort data kunnen aanleveren. Bij de aftersales wegen vooral het rijdend wagenpark en de potentie voor uitbreiding en de rijafstanden mee.

  ''Het is ook van belang om de inhoud van een dealercontract te kennen. Bijvoorbeeld of het merk met het bedrijf mee verkocht kan worden, maar ook wat de voorwaarden van het merk zijn, bijvoorbeeld de uitstraling van het pand, eisen ten aanzien van DMS-systemen en natuurlijk het toekomstige verdienmodel. Tevens is het handig om te weten wat de jaarlijkse doelstellingen van een importeur zijn.''

  Als laatste heb je als kopende partij volgens de wet de verplichting om al het personeel over te nemen. Dat gebeurt op basis van de geldende arbeidsvoorwaarden. Inventariseer dan ook wie met pensioen gaat, of er sprake is van langdurig zieke werknemers enzovoort.

  Sturen op cijfers

  Veel ondernemers zijn niet kundig genoeg om te sturen op cijfers, ervaart Dijkstra. In tegenstelling tot een merkdealer heeft een universeel autobedrijf vaak geen dealerbegeleiding. ''Daar hebben ze hulp bij nodig. En omdat er al een vertrouwensrelatie met accountants is, kunnen zij die rol oppakken.''

  Maar ze waarschuwt dat specifieke branchekennis daarbij nodig is. ''Op basis van eerder genoemde KPI's kunnen adviseurs een belangrijke rol hebben bij de onderhandelingen. Het gaat om financieel inzicht en het rendement van een bedrijf.'' Dijkstra geeft aan vanuit haar huidige functie geen adviseursrol te hebben bij de overname voor één van beide partijen, maar wil ervoor zorgen dat er evenwicht is tussen beide partijen. ''Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat een overname zo transparant mogelijk verloopt.''

  Met dank aan: Tialda Dijkstra van KIA Motors Nederland en de SRA-Branche-expertgroep Automotive


  SRA-Nieuwsbank

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u al een abonnement? Ga dan direct naar de nieuwe branchenieuwsbrieven Automotive, Horeca, Transport en Medische zorg en zet ze in voor uw klanten.

  Heeft u geen abonnement, maar wilt u uw klanten wel adviseren met de branchenieuwsbrieven? Neem een gratis proefabonnement op de SRA-Nieuwsbank.

  Lees meer...
 • SRA en Full•Finance samen in simulaties

  j M Y \| G:i

  SRA en Full•Finance samen in simulaties

   
  Theo Reuters (l), Corjan Aalbregt
  en Jurroen Cluitmans

  Eén loket voor alle trainees en kantoren

  Door deze samenwerking worden theorie en prakrijk in de opleiding verder geïntegreerd en ontstaat er een mooie oplossing voor trainees die hun assurance-uren in de praktijk niet weten in te vullen. Belangrijk in een tijd dat trainees snel kunnen worden ingezet, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Aalbregt, Jurroen Cluitmans (opleidingscoördinator van de theoretische opleiding accountancy mkb van Full•Finance) en Theo Reuters (hoofd HRM van SRA) lichten de samenwerking toe.

  Verweren tegen extra assurance-uren

  Reuters: "Het was een tijdje terug dat de commotie rond de nieuwe eisen voor de Praktijkopleidingen MKB en Assurance losbarstte. Kern was dat er te veel extra assurance-uren aan trainees werden gesteld en dat simulaties door de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) niet meer werden toegestaan. Wij hebben dat als SRA toen aangekaart en na constructief overleg met de CEA werden de eisen aan de assurance-uren naar beneden bijgesteld en simulaties weer toegestaan."

  Know how en ervaring

  Reuters vervolgt: "We voorzagen al dat er veel accountantskantoren zijn die niet kunnen voldoen aan de extra assurance-uren die aan de trainees worden gesteld." Zaak was dus om op zoek te gaan naar een partij met ervaring op het gebied van simulaties om trainees en accountantskantoren te ondersteunen. Full•Finance voelde daar wel wat voor. "Het was logischer om samen te werken dan om niet samen te werken. We waren er snel uit, omdat we dezelfde visie hebben over hoe we het moeten doen, over de kwaliteitsnormen die we willen hanteren, over het belang van onze samenwerking voor de trainees en de accountantskantoren", aldus Cluitmans.

  Aalbregt: "Full•Finance heeft in de jaren als het gaat om simulaties een enorme know how en ervaring opgebouwd. Wij hoorden daar altijd van onze kantoren goede verhalen over. Wij bieden weer een heel goed geëquipeerd Stagebureau, waar we alles voor de praktijkopleidingen geïntegreerd aanbieden, van een nulmeting en een trainingsprogramma tot aan begeleidingsdagen en een referaat. Als we dan samen met Full•Finance simulatieopdrachten gaan ontwikkelen en uitvoeren, dan is alles voor de trainee en de kantoren van A tot Z geregeld, de één-loket-gedachte."

  Geen versnippering

  Cluitmans vervolgt: "De eisen waaraan een trainee moet voldoen zijn ten opzichte van de oude opleidingen enorm toegenomen. Je hebt nu een uitgebreid trainingsprogramma, begeleidingsdagen, intervisie, een referaat, enzovoort. Als je niet uitkijkt ben je als trainee veel tijd kwijt aan het bijhouden van wat je allemaal moet doen. Dat moet je voorkomen, want het is al lastig genoeg voor de trainee, zeker nu in toenemende mate trainees toch meer theorie en praktijkopleiding gelijk laten lopen. Met deze samenwerking maken we het de trainee makkelijker." Aalbregt: "Alle kennis die de trainee nodig heeft, op één plek bij elkaar in plaats van een versnipperd aanbod. Want in de vorige praktijkopleiding was dat wel zo."

  Drie simulatieopdrachten

  SRA en Full•Finance zijn nu bezig met het ontwikkelen van drie simulatieopdrachten, onder toezicht van de Raad van de Praktijkopleidingen. De accreditatie voor het ontwikkelen van de simulatieopdrachten is al verkregen. Cluitmans: "Een trainee kan drie assuranceopdrachten met simulaties doen. Het gaat hierbij om een jaarrekeningcontrole (eind eerste of tweede jaar van de praktijkopleiding), een prognose- en een beoordelingsopdracht (in het derde jaar). In de toekomst zullen we wellicht nog meer simulaties ontwikkelen. De groepsgrootte zal tussen de 12 en 15 man zijn en wordt door een docent/accountant begeleid. Met de drie simulatieopdrachten voldoet de MKB-trainee aan 100 van de minimaal 150 verplichte assurance-uren. Die andere 50 uren moet de MKB-trainee altijd in de eigen praktijk maken."

  SRA-kantoor nabootsen

  De simulatieopdrachten zijn altijd gestoeld op echte organisaties. Cluitmans: "Het gaat hier om echte bescheiden, zoals administratie en facturen. Alles wordt geanonimiseerd en gedigitaliseerd tot een accountantsdossier. In feite bootsen we een SRA-kantoor na, met onder meer complete dossiervorming, handboeken en regelgeving." Aalbregt: "De simulaties zijn dus echt uit de praktijk gegrepen, waarbij ook acteurs worden ingezet om praktijksituaties na te spelen." In opzet en uitvoering haken de simulaties in op de simulatieopdrachten van de oude praktijkopleidingen, waar goede ervaringen en reviews mee zijn behaald.

  Voor elke trainee

  Aalbregt: "De samenwerking, waardoor één loket mogelijk is, waarbij de trainee en het kantoor voor alles terecht kan, is ook wat accountantskantoren van ons vragen. Daar hebben ze behoefte aan. Vooral ook voor de praktijkopleiding MKB is het voor een groot deel van de kantoren best lastig om voor de verschillende typen opdrachten, de jaarrekeningcontrole en overige assuranceopdrachten, het aantal uren gepland te krijgen. Met deze samenwerking voor simulatieopdrachten en een uniek Stagebureau bundelen we een zee aan ervaring en kwaliteit, die we, desgewenst inhouse, voor elke trainee en accountantskantoor, ongeacht of ze lid zijn van SRA of klant van Full•Finance, willen inzetten."


  Meer informatie over de simulatieopdrachten

  Lees meer...