• 'Omzet stijgt, rendement daalt'

  j M Y \| G:i

  'Omzet stijgt, rendement daalt'

  Tijdens de laatste SRA-Branche expertgroep Transport & Logistiek was Machiel Bode van ING te gast. "De omzet en het volume bij transport en logistiek stijgen, maar de kosten, met name voor lonen en brandstof, ook. Omdat niet alle kosten worden doorberekend, zijn de marges krap." De omzetstijging wordt niet vertaald in hogere prijzen. "Vooral de transportvraag vanuit de retail door de groeiende e-commerce en de bouw nemen toe. Daar staat tegenover dat ook de kosten toenemen. Nedcargo en Waberer hebben dit ondervangen door eerder een verhoging van de tarieven door te voeren."

  Branche-expertgroep Transport & Logistiek

  De branche-expertgroep bestaat uit zeventien SRA-accountants die niet alleen gespecialiseerd zijn in de transport- en logistieke branche, maar ook de passie en kennis delen. Vier keer per jaar komen zij – samen met externe kennispartners – bijeen, om de ontwikkelingen onder de loep te nemen en deze kennis en ervaring door te vertalen aan de eigen transportklanten. Partners zijn bijvoorbeeld afkomstig van TLN, Panteia, ILT en NIWO, maar ook innovatieplatforms en banken.

  Lees verder in de SRAadviseur

  Branche-expertgroepen

  De Branche-expertgroepen gaan weer van start! Heeft u gespecialiseerde kennis over de automotive, horeca, transport of zorg, en bent u bereid deze kennis te delen? Schrijf u dan in voor één de van de vier branche-expertgroepen.

  Meer informatie en inschrijven

  SRAadviseur december 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Verslag SRA-Nieuwjaarsreceptie '2019 in Zicht'

  j M Y \| G:i

  Verslag SRA-Nieuwjaarsreceptie '2019 in Zicht'


  MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof en Paul Dinkgreve, voorzitter van SRA

  'Opvallend dat de kredietwaardigheid van het mkb sterk is verbeterd'

  Jacco Vonhof benadrukte het belang van het mkb en het ziet het als zijn rol om het mkb met een sterke agenda beter op de kaart te zetten. ''Velen weten niet dat 99 procent van alle bedrijven klein of middelgroot is en al die bedrijven goed zijn voor zo'n 4,5 miljoen banen in ons land. En van die mkb-ondernemers doen de meesten gewoon zaken in Nederland.''

  Een belangrijk onderwerp voor het mkb is al jaren de loondoorbetaling bij ziekte. Vlak voor kerst heeft MKB-Nederland bereikt dat die voor ondernemers makkelijker en goedkoper wordt.

  Ook voor dit jaar staan er veel belangrijke onderwerpen op de mkb-agenda. ''Het WKR-dossier heeft aandacht nodig, veel kostenposten lopen verplicht via deze regeling. Als die eruit gaan, blijft er veel meer over voor de werknemer.'' Financiering blijft ook nog steeds een probleem voor veel mkb-bedrijven, geeft Vonhof aan. "Daarom was ik ook blij verrast te zien in het SRA-rapport dat de kredietwaardigheid van de mkb-ondernemer is verbeterd. Juist die enorme database waar SRA over beschikt is ook voor ons van groot belang, wij hebben die gegevens keihard nodig. Data helpen ons om duidelijk te maken hoe de wereld in elkaar steekt.''

  Het uitblijven van het pensioenakkoord is een heikel thema voor het mkb. ''Er lagen prima nieuwe afspraken. Het is belangrijk om het stelsel nu goed toekomstbestendig te maken.'' Brexit kan ook voor het mkb enorme gevolgen hebben. ''Stel dat de groei hierdoor bijvoorbeeld jaarlijks met een 0,5% afneemt voor het mkb, dat is enorm. Dan is er nog de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die tijdelijk werk duurder maakt. Maar voor veel ondernemers, zoals een agrariër of campingeigenaar, is een tijdelijk contract geen keuze, maar inherent aan het werk.''

  Vonhof zou graag zien dat de wig wordt aangepakt. Door de wig gaat een flink deel van de loonkosten naar de overheid in plaats van naar de werknemers zelf. Werknemers zouden netto meer moeten overhouden van hun brutoloon. Dat werkt ook  motiverend voor mensen om meer te gaan werken. En die ruimte in de arbeidscapaciteit heeft het mkb hard nodig.

  Vonhof rondde af: ''MKB-Nederland is een vereniging van verenigingen en is blij met SRA als lid.''

  De belangrijkste onderzoeksresultaten

  Paul Dinkgreve presenteerde de belangrijkste resultaten uit het SRA BiZ-rapport. Samenvattend: ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

  De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt in alle branches gevoeld en zet de productiviteit en winstgevendheid onder druk. Volgens experts is het daarom hard nodig om te innoveren en te verduurzamen, ook als het gaat om personeel. Dinkgreve: ''En omdat de kredietwaardigheid sterk is verbeterd, kunnen ondernemers die ruimte gebruiken om nu de nodige investeringen te doen. Om zo ook op de lange termijn te overleven.''

  Denk als mkb ook eens aan venture capitals als financieringsmogelijkheid

  Coos Santing, policy advisor bij het ministerie EZK, gaf een kijkje in de keuken van venture capitals en andere financieringsmogelijkheden. ''Momenteel is er nog een positief beeld over de economie maar er zijn al winstwaarschuwingen. Voor het mkb is het belangrijk dat ze meegaan in transitie in verduurzaming, digitalisering en internationalisering. Dit vraagt echter om extra financiering. Een bank kijkt bij een krediet naar de zekerheden. Een durfinvesteerder naar groeipotentieel en is daarmee zeer geschikt voor startups en innovatieve bedrijven.''

  Vormen van risicokapitaal zijn crowdfunding, business angels, venture capital, private equity en de beurs. Maar er zijn ook tussenvormen zoals achtergestelde leningen of converteerbare leningen, geeft Santing aan. ''Zeker de venture capitals zien we in Nederland steeds meer. Adviseurs en accountants kunnen ondernemers goed helpen in het veranderende financieringslandschap. Kijk daarom eens naar vormen van risicokapitaal als venture capital en business angel-financiering. En voor ondernemers die geen eigendom willen afstaan kijk ook eens naar van aanbieders van achtergestelde leningen.''

  Meer informatie

  Lees meer...
 • Verandering in Cultuur en Gedrag, hoe doet u dat?

  j M Y \| G:i

  Verandering in Cultuur en Gedrag, hoe doet u dat?

  Gratis dialoogsessie

  Om deze bespreekbaar te maken en van elkaar te leren, organiseert de Stuurgroep Publiek Belang in samenwerking met SRA en de NBA tien gratis 'dialoogsessies'. In een groep van maximaal 15 partners én 15 young profs gaat u met elkaar in gesprek over hoe u omgaat met veranderingen in cultuur en gedrag binnen uw accountantskantoor. Iedere dialoogsessie wordt geleid door een ervaren facilitator uit de accountantspraktijk. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en de 'best practices' voegen we samen voor u.

  Wat komt aan de orde?

  Wat zijn uw speerpunten en wie betrekt u hierbij? Met welke dilemma's heeft u te kampen en hoe gaat u daarmee om? Hoe doorbreekt u vaste patronen en zorgt u ervoor dat verandering hierin standhoudt? En hoe kijkt de toekomstige generatie, de young profs, tegen diverse zaken aan?

  Deze vragen worden aan u voorgelegd aan de hand van een aantal thema’s:

  1. Van angstcultuur naar aanspreekcultuur, wat is daarvoor nodig?
  2. Leren van fouten
  3. Leiderschap: sturing en ruimte geven
  4. Veranderaanpak en verandervermogen
  5. Diversiteit in teams
  6. Werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk, ingeleid door een (bestuurs)lid van de NBA Young Profs.

  Bent u ook benieuwd naar de ervaringen van collega-kantoren? Wilt u uw dilemma’s bespreken met anderen? En heeft u een young prof binnen uw kantoor die u graag hierbij wilt betrekken? Geef u dan nu op.

  Praktische informatie en aanmelden

  Iedere dialoogsessie is van 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) tot 19.00 uur en wordt afgesloten met een maaltijd. De bijeenkomst is kosteloos.

  U kunt zich aanmelden via de site van de NBA.

  Lees meer...
 • SRA-BiZ rapport 2019 in Zicht: Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

  j M Y \| G:i

  SRA-BiZ rapport 2019 in Zicht: Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

  De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt in alle branches gevoeld en zet de productiviteit en winstgevendheid onder druk. Volgens experts is het daarom hard nodig om te innoveren en te verduurzamen, ook als het gaat om personeel.

  Sterke groei omzet, winstgroei blijft achter

  Ondernemers verwachten in 2019 een gemiddelde omzetgroei van 10,6%. De omzet neemt naar verwachting vooral toe in de medische zorg en de automotive, terwijl de horeca en de detailhandel op dit gebied sterk achterblijven.

  Hoewel ondernemers positiever zijn dan ooit, blijft de winstverwachting (+9,3%) achter bij de omzet. Dit is al jaren een trend, maar nu spelen de krapte op de arbeidsmarkt en hogere personeelskosten hierbij een grotere rol, voornamelijk bij bedrijven met 51 tot 100 fte’s. De personeelskosten nemen hier bovengemiddeld toe en de winstverwachting blijft met -1,9% sterk achter bij de voorziene omzetgroei van 6,7%.

  Hogere personeelskosten, gebrek aan vaklieden

  De personeelskosten lopen in 2019 naar schatting verder op. De prognose voor het mkb als geheel komt uit op +5,0%, versus +4,2% een jaar eerder. Dit hangt deels samen met de hoogconjunctuur, maar ook met de vergrijzing in sommige branches en de behoefte aan meer technisch geschoold en hoger opgeleid personeel. 

  De krapte op de arbeidsmarkt heeft zijn weerslag op de productiviteit en de winstgevendheid en deze trend zal waarschijnlijk voorlopig nog wel aanhouden. Ondernemers zien hierin dan ook met afstand de grootste uitdaging voor het komende jaar. Dit geldt vooral voor de bouw, de horeca en de specialistische zakelijke dienstverlening.

  Innovatie en verduurzaming

  Vanwege de personeelsproblemen zetten mkb-bedrijven voor 2019 massaal in op efficiënter werken. Een deel van de ondernemers doet dit door vernieuwingen door te voeren. Denk aan technologische innovaties, nieuwe manieren om medewerkers te werven en vast te houden, verduurzaming van het bedrijf, de processen of het aanbod en aan nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen. Zij hebben een duidelijke visie voor de lange termijn en maken strategische keuzes. Andere bedrijven zijn vooral bezig met de korte termijn en bewegen niet mee met hun omgeving.

  Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter SRA: "Gezien de gunstige macro-economische omstandigheden kan dit best nog een tijdje goed gaan, maar dit zijn niet de winnaars van morgen. De kloof tussen succesvolle bedrijven en achterblijvers zal in het mkb alleen nog maar groter worden, zeker als het economische tij begint te keren."

  Kredietwaardigheid verder verbeterd

  Een positief punt dat uit het SRA-BiZ-onderzoek naar voren komt, is dat de kredietwaardigheid van mkb-bedrijven is verbeterd, met uitzondering van de automotive. Uit de analyse blijkt dat het deel van de mkb-ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 78,7% in 2016 naar ruim 80% in 2017.

  De investeringen zullen per saldo naar verwachting met 5,5% toenemen. Op brancheniveau valt de relatief sterke investeringsgroei in de automotive (10,5%) en de detailhandel (6,8%) op. In de horeca lopen de investeringen naar verwachting juist licht terug (-0,5%).

  Over het rapport

  Het SRA-BiZ-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 130.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 406 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

  Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2019: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?

  Meer informatie

  Lees ook de branchepersberichten

  Lees meer...
 • Tien jaar horizontaal toezicht

  j M Y \| G:i

  Tien jaar horizontaal toezicht

  Voor SRA is er een nieuwe passagier aan boord: Andries Krielaart, relatiebeheerder Horizontaal Toezicht FD MKB. Want na een intensieve samenwerking van tien jaar gaat Paul Gorissen, regiocoördinator Horizontaal Toezicht MKB, binnen HT bij de Belastingdienst een aantal andere uitdagingen aan.

  Gorissen: "Ik ben in 2008, vlak na het tekenen van het eerste convenant, het aanspreekpunt geworden voor SRA. Het proces rondom HT is continu in ontwikkeling geweest. Samen met Jan Zweekhorst (SRA-bestuurder, red.), startten we in januari 2009 met de kick-off. Nu na tien jaar heeft de helft van de SRA-kantoren een convenant met de Belastingdienst. Iets waar we gezamenlijk naar toe hebben gewerkt."

  Vertrouwen

  De implementatie van HT is niet zonder slag of stoot gegaan. Gorissen: "Het was een nieuw concept voor het mkb en zoals het vaak gaat met nieuwe ontwikkelingen, onbekend maakt onbemind. Het vertrouwen in elkaar moest nog groeien. Veel kantoren waren afwachtend in de gesprekken die wij met hen voerden, wisten niet wat ze van ons als Belastingdienst konden verwachten."

  Lees verder in de SRAadviseur

  SRAadviseur december 2018

  Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

  Lees hier de gehele SRAadviseur

  Lees meer...
 • Toelichting SRA-praktijkhandreiking over tariefswijziging btw

  j M Y \| G:i

  Lees meer...
 • Mentoring en themaonderzoek voor Wta-vergunninghouders niet-OOB-opdrachten

  j M Y \| G:i

  Tegelijkertijd is de groep achterblijvers onaanvaardbaar groot. Daarom introduceren NBA en SRA vanuit de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties een mentoringprogramma en een themaonderzoek.

  In het najaar van 2014 publiceerde de NBA een rapport met 53 verbetermaatregelen voor accountants. De werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties maakte daarop een doorvertaling naar de praktijk van het niet-OOB-segment. In de NBA-Monitor Publiek belang wordt de voortgang van de implementatie van de maatregelen bijgehouden. Inmiddels zijn veel kantoren in het segment aan de slag gegaan met de implementatie van kwaliteitsverbeteringsmaatregelen. Toch stokt het implementatieproces. Om die kantoren te ondersteunen gaat nu een mentoringprogramma van start.

  Mentoring

  Kantoren die (bijna) alle maatregelen hebben ingevoerd (meer dan 85%), wordt gevraagd collega-kantoren te begeleiden die minder dan de helft van de maatregelen hebben ingevoerd. In het mentorsysteem kunnen implementatie-ervaringen worden gedeeld. Kantoren die meer dan de helft van de maatregelen hebben ingevoerd, wordt gevraagd aan te geven waar zij tegenaan lopen en wat hen weerhoudt om de laatste maatregelen te implementeren. Knelpunten worden zo in beeld gebracht. Met die kennis kan de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties de ondersteuning verder verbeteren.

  Themaonderzoek

  Voor de groep achterblijvers, kantoren die niet meedoen of kantoren die geen enkele voortgang in de NBA-Monitor hebben laten zien, geldt een tweede maatregel. Het NBA-bestuur heeft de Raad voor Toezicht gevraagd een themaonderzoek uit te voeren bij deze kantoren. Het themaonderzoek vindt plaats in samenwerking met SRA. De voorbereidingen voor het themaonderzoek zijn inmiddels begonnen. Naar verwachting zullen kantoren hierover in het voorjaar worden geïnformeerd.

  Transparantie

  De werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties heeft besloten in juni 2019 de voortgang per kantoor zichtbaar te maken in de monitor. Dan wordt ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten.

  SRA en kwaliteit

  Deze week riep het SRA-bestuur leden met een Wta-vergunning op om de geïmplementeerde maatregelen Publiek belang (comply or explain) zichtbaar te maken in de online NBA-Monitor. SRA-kantoren kunnen bij hun kwaliteitsverbeteringsinspanningen gebruik maken van ondersteuning, gebundeld in het online Dossier Kwaliteit.

  Kwaliteitsindicator

  Voor het bijhouden en het zichtbaar maken van het continue kwaliteitsproces is onder andere de SRA-kwaliteitsindicator ontwikkeld: een gratis hulpmiddel om kwaliteitsinspanningen en -processen in de organisatie te beheersen, te bewaken en te borgen. Met de Kwaliteitsindicator kunnen kantoren ook verantwoording afleggen en stakeholders inzicht geven in de wijze waarop zij zich continu bezighouden met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging. Een 'communicatietoolbox' waarin het zichtbaar maken van alle kwaliteitsstappen en het SRA-kwaliteitskeurmerk centraal staan, is ook in ontwikkeling.

  Lees meer...
 • SRA-bestuur: kwaliteitsinspanningen meer zichtbaar maken

  j M Y \| G:i

  SRA-bestuur: kwaliteitsinspanningen meer zichtbaar maken

  Het SRA-bestuur vindt het van groot belang dat elk SRA-kantoor zelf alle voortgang en aandacht voor kwaliteit binnen de eigen organisatie zichtbaar maakt en daarmee zijn bestaansrecht als gemengd kantoor aantoont en waarborgt. De onzichtbaarheid van gezette stappen leidt bij stakeholders (Ministerie van Financiën, Tweede Kamer, AFM, MCA) tot de conclusie dat urgentiebesef ontbreekt, kwaliteitszaken nog niet op orde zijn en dat kwaliteit niet nagestreefd wordt. Gezien de politieke discussie en mogelijke consequenties, juist ook voor gemengde praktijken, is dit een ongewenste situatie.

  Oorzakenanalyse

  SRA ziet het maken van een oorzakenanalyse op kantoor / medewerkersniveau als één van de belangrijkste kernacties om kwaliteit in de accountantsorganisatie te borgen. Het bestuur vraagt de leden nadrukkelijk deze oorzakenanalyses te maken, en de resultaten en daaruit voortvloeiende acties zichtbaar te maken. De onafhankelijke Reviewcommissie zal dit vanuit haar kwaliteitsborgingstaken monitoren. Eventuele noodzakelijke opvolging vindt plaats door het bestuur, zoals ook omschreven in het SRA-kwaliteitsbeleid.

  Comply or explain

  Het SRA-kwaliteitsbeleid vraagt van SRA-leden met een Wta-vergunning aanvullend om aan te tonen dat zij de maatregelen Publiek belang hebben geïmplementeerd volgens het principe 'comply or explain' (pas toe of leg uit). Het SRA-bestuur roept hen op dat zichtbaar te maken in de online NBA-monitor. De voortgang van implementatie gaat op individueel / kantoorniveau in de NBA-monitor gepubliceerd worden, en wordt daarmee publiek toegankelijk.

  Kwaliteitsindicator

  Voor het bijhouden en het zichtbaar maken van het continue kwaliteitsproces heeft SRA onder andere de Kwaliteitsindicator ontwikkeld: een gratis hulpmiddel om kwaliteitsinspanningen en -processen in de organisatie te beheersen, te bewaken en te borgen. Met de Kwaliteitsindicator kunnen kantoren bovendien verantwoording afleggen en stakeholders inzicht geven in de wijze waarop zij zich continu bezighouden met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging.

  Verdere ondersteuning

  Naast de Kwaliteitsindicator helpt de Signalering 'Samenhang ontwikkelingen in de controlepraktijk' kantoren met een Wta-vergunning om zaken in perspectief te zetten. Andere gereedschappen zijn verzameld in het online Dossier Kwaliteit. Dit dossier verwijst onder andere naar de Cultuurscan en HRM-modellen, en wordt op korte termijn aangevuld met guidance voor het maken van oorzakenanalyses. Een communicatie toolbox waarin het zichtbaar maken van alle kwaliteitsstappen en het SRA-kwaliteitskeurmerk centraal staat, is ook in ontwikkeling.

  Bekijk het Dossier Kwaliteit

  Lees meer...
 • Staatssecretaris vraagt SRA mee te denken over nieuwe concernregeling

  j M Y \| G:i

  De onderzoekstraject naar de nieuwe concernregeling in de vennootschapsbelasting ter opvolging van de huidige fiscale-eenheidsregeling, begint met een startbijeenkomst half februari. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap worden betrokken in het onderzoekstraject. Zij worden uitgenodigd een pitch van ongeveer vijf minuten te houden over die nieuwe concernregeling. Namens SRA zijn Ruud van den Dool, Jan Zweekhorst en Bart van Mechelen betrokken.
   
  SRA is gevraagd in haar pitch en eventuele position paper aandacht te besteden aan nut en noodzaak van een concernregeling. Daarnaast wil de Staatssecretaris input voor de tekentafel. Daarom is SRA ook gevraagd aan te geven waar het Ministerie van Financiën zich op moet richten bij het ontwerpen van een nieuwe concernregeling.

  Lees meer...
 • Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

  j M Y \| G:i

  Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

  1. Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

  Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. 'Niet-inwoners' hebben daar vanaf dat moment geen recht meer op. Er is een uitzondering voor (buitenlandse) werknemers die wonen in lidstaten van de Europese Unie, in de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Om deze uitzondering te kunnen toepassen, moet worden vastgesteld van welk land uw (buitenlandse) werknemer fiscaal gezien inwoner is. Van u wordt verwacht dat u de woonplaats in alle redelijkheid bepaalt.

  2. Woonplaats en anoniementarief

  U bent verplicht om uw werknemers te identificeren. Als dat niet (juist) is gedaan, dan is het zogenoemde anoniementarief (52%) van toepassing.

  Van (buitenlandse) werknemers die fiscaal geen inwoner van Nederland zijn, maar hier wel (tijdelijk) verblijven, wordt in de loonadministratie weleens het (tijdelijke) Nederlandse adres vastgelegd. Vanaf 1 januari 2019 moet van deze (buitenlandse) werknemers het buitenlandse adres in de loonadministratie worden opgenomen. Als u dit als werkgever niet doet, moet voor deze werknemers het anoniementarief worden toegepast.

  3. 30%-regeling

  De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 met drie jaar verkort: van acht naar vijf jaar. Nieuwe aanvragen worden vanaf dan voor maximaal vijf jaar toegekend. Ook voor bestaande gevallen zal de verkorting van drie jaar gelden, maar er is sprake van overgangsrecht.

  In onderstaande tabel is de uitwerking van het overgangsrecht uiteengezet:

  Einddatum op beschikking Wijziging in looptijd 
  In 2019 of 2020 Geen wijziging 
  In 2021, 2022, 2023 Looptijd wijzigt naar 31 december 2020 
  In of na 2024 Looptijd wordt verkort met drie jaar 

  4. Vrijwilligersregeling 2019

  Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met € 200 per jaar omhoog. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2019 maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Het is voor het eerst sinds 2006 dat deze bedragen worden verhoogd.

  5. Nieuwe regels compensatie overuren

  Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk (hieronder wordt verstaan meeruren en overuren) met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao en schriftelijk is afgesproken. Dit geldt alleen voor zover de werknemer over de gewerkte uren niet meer verdient dan het minimumloon.

  Dit is een gratis artikel uit de SRA-Nieuwsbank. Heeft u nog geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.

  Lees meer...